Print this Page

Povinné informace

Informace o škole poskytované dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Oficiální název školy
Základní škola Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace
Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení
Výpis z Obchodního rejstříku
Součásti / IZO:
Základní škola / 102520208
Školní jídelna / 102956936
Školní družina / 120100525
Kapacita:
600 žáků / 800 jídel
Studijní obory:
79-01-C/001 Základní škola (denní devítileté studium)
Právní forma:
příspěvková organizace
Zřizovatel:
Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba, Klimkovická 28/55, 708 56 Ostrava-Poruba
IČ:
70984727
DIČ:
CZ70984727
Číslo účtu:
1649338369/0800, Česká spořitelna, a.s.
Ředitel(ka):
Mgr. Jarmila Krejčířová
byla jmenována do funkce Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, na základě doporučení konkurzní komise, jmenováním ze dne 25. 6. 2001 (č. j. ŠMS/1060/01) s účinností od 1. 8. 2001. Jmenování podepsal PaedDr. Tomáš Bouda, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu KÚ Moravskoslezského kraje. Dne 3. 10. 2002 byla potvrzena ve funkci ředitelky Radou městského obvodu Poruba (usnesení č. 4125/101) s účinností ke dni 1.1.2003. Pravomoci ředitele a jeho působnost jsou dány zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

Permanent link to this article: http://www.zskomenskehoporuba.cz/povinne-informace/