Bře 27

Aktuální informace k žádosti o ošetřovné

Ošetřovné

Pravidla pro ošetřovné se od března po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19 mění. Nově mají rodiče nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školských a dalších dětských zařízení, ale i některých sociálních služeb pro hendikepované.

Nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších 13 let a bude vypláceno i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu. Stejně tak ho dostanou i lidé, kteří z důvodu uzavření zařízení některých sociálních služeb (denní stacionáře apod.) pečují o staršího hendikepovaného, který s nimi žije ve společné domácnosti.

Dva pečující se nyní můžou o péči střídat dle potřeby vícekrát a neomezeně. Znamená to, že např. oba rodiče se můžou střídat v tom, kdo bude chodit do práce a kdo zůstane doma s dětmi nebo hendikepovaným.

Ošetřovné bude vypláceno zpětně k datu přijetí mimořádných opatření. Ve chvíli, kdy tato mimořádná situace pomine, budou opět platit původní pravidla.

Podmínky pro poskytování ošetřovného

 • Ošetřovné se zaměstnancům poskytuje na celou dobu platnosti mimořádného opatření o uzavření školních a dětských zařízení a některých sociálních služeb pro hendikepované.
 • Ošetřovné se bude vyplácet i v případě, že o uzavření zařízení z důvodu epidemie rozhodl sám zřizovatel.
 • Ošetřovné náleží rodičům s dětmi do 13 let. Posledním dnem, kdy může vzniknout nárok, je předcházející den před 13. narozeninami.
 • Pokud se rodiče starají o hendikepované dítě, neplatí žádná věková hranice.
 • Ošetřovné získají i lidé, kteří se z důvodu uzavření zařízení sociálních služeb (denní stacionáře apod.) starají o hendikepovanou osobu (alespoň I. stupeň závislosti), se kterou žijí ve společné domácnosti. Věkové omezení stanoveno není.
 • Pro vyplácení peněžní podpory OSVČ stanovilo Ministerstvo průmyslu a obchodu obdobná pravidla. Více informací ZDE.
 • Pečující se můžou při péči o dítě nebo hendikepovanou osobu střídat vícekrát bez omezení.

Jak postupovat?

Pro školy/dětská zařízení a zařízení určená pro péči o závislé osoby:
Zařízení vyplní formulář, který je dostupný na stránkách České správy sociálního zabezpečení. Tiskopisy ke stažení ZDE. Tento formulář zařízení vyplní a podepíše (v dokumentu část A) a elektronicky (i běžným mailem) zašle pečující osobě. Zařízení je povinné tento tiskopis rodiči vydat v den, kdy o něj požádá.

Pro rodiče:
Rodič obdrží od školského zařízení tiskopis, který vyplní a podepíše (v dokumentu část B) a předá nebo elektronicky zašle (fotka, sken formuláře) svému zaměstnavateli. Návod, jak postupovat při žádání ošetřovného ZDE.

Dále je třeba vždy po skončení kalendářního měsíce předat zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. V tomto tiskopisu vyplní dny, ve které pečoval o dítě. Nově je totiž možné, aby se pečující na ošetřovném střídali. Musí být tedy jasné, kdy byli doma s dětmi nebo hendikepovaným a kdy chodili do práce. Za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat. Tento výkaz předává pečující také svému zaměstnavateli. Výkaz je nutné vyplňovat každý měsíc.
Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění ZDE, interaktivní formulář ZDE.

Pro zaměstnavatele:
Zaměstnavatel po doplnění dalších rozhodných skutečností předává podklady pro rozhodnutí o dávce na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.

Podrobnější informace na https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/aktualni-informace-k-zadosti-o-osetrovne/

Bře 26

Informace k EKO kurzu Český Dub 8. ročník

Vážení rodiče,
vzhledem k neustále se vyvíjející situaci a nejistotě termínu znovuotevření školy v období celoplošné karantény jsme dospěli k názoru, že EKO kurz v Českém Dubu bude přesunut z plánovaného červnového termínu na termín 14. – 18. září 2020. Předpokládáme, že v tomto období již bude situace v celé ČR stabilizovaná. Ubytování, cena i program zůstávají stejné.

Úhrada doplatku 2100 Kč je posunuta na 15. červen 2020 na účet školy: 1649338369/0800, konstantní symbol: 0308, variabilní symboly jednotlivých žáků jsou uvedeny v tabulce (vše zůstává stejné): Číst dále »

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/informace-k-eko-kurzu-cesky-dub-8-rocnik/

Bře 26

Důležité kontakty pro případ, že máte psychické problémy a hledáte pomoc

Vážení rodiče, milí žáci,

může se stát, že se ocitnete v nelehké situaci a budete potřebovat odbornou pomoc. Kromě naší školní psycholožky, která vám nadále poskytuje svoje služby, se můžete obrátit na kontakty uvedené na této webové stránce: https://www.mvcr.cz/clanek/telefonni-psychologicke-linky-pro-seniory-deti-a-dospele.aspx

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/dulezite-kontakty-pro-pripad-ze-mate-psychicke-problemy-a-hledate-pomoc/

Bře 25

Tipy psycholožky

Číst dále »

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/tipy-psycholozky/

Bře 25

Zápis v letošním roce proběhne v době od 15. 4. do 24. 4. 2020

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

pro děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti s odloženou školní docházkou

Termín zápisu: 15. dubna – 24. dubna 2020

Kde je možné získat přihlášku či žádost o odklad?

Rodičům s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti naší školy byla odeslána poštou. Dále je možnost stáhnout si materiály z webových stránek naší školy – záložka „RODIČE“ – ZÁPIS DO 1. TŘÍDY“ nebo si formuláře vyzvednout na recepci školy, vždy od 8.00 – 13.00.

Jak žádost doručit do školy?

Ve výše uvedeném období ji můžete doručit (podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) jedním z těchto způsobů:

 1. poštou na adresu Základní škola Komenského, ul. Komenského 668/13, 708 00 Ostrava-Poruba,
 2. osobně, tj. odevzdat vyplněnou a podepsanou přihlášku na recepci školy nebo ji vhodit do uzavřené schránky před vchodem do školy,
 3. do datové schránky školy (gc4mqvt),
 4. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na zskomenskeho@centrum.cz.

Pozn. Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Upozornění: vyplňuje-li přihlášku jiná osoba než rodič dítěte (tj. zákonný zástupce), musí k přihlášce doložit své oprávnění dítě zastupovat (např. rozhodnutí soudu).

Plánovaný počet přijímaných žáků: 75 (3 třídy po 25 žácích). Přednostně budou přijímány děti ze spádové oblasti školy.

V případě, že budou rodiče pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, nevyplňují přihlášku, ale žádost o odklad. K ní doloží tyto dokumenty:

2) doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)

3) doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa

Pokud rodiče nemají požadované doklady z poradenských zařízení, od lékaře či psychologa, vyplní pouze žádost o odklad a škola je poté vyzve k doložení chybějících dokladů.

V případě, že budou rodiče pro své dítě žádat předčasný nástup k povinné školní docházce, musí k přihlášce doložit tyto dokumenty:

Pro dítě narozené od září do prosince 2014

1) žádost o předčasný nástup k povinné školní docházce (obdrží ve škole)

2) doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)

Pro dítě narozené od ledna do června 2015

1) žádost o předčasný nástup k povinné školní docházce (obdrží ve škole)

2) doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)

3) doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa

Rozhodnutí o přijetí nebude rodičům zasláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na dveřích hlavního vchodu do školy a na webových stránkách školy: www.zskomenskehoporuba.cz

Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na pátek 27. 4. 2020.

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Registrační číslo tvoří pořadí přihlášky, iniciály jména dítěte a datum jeho narození (např. první přihlášku podal rodič Jany Horké, nar. 2. března – reg. č. bude ve tvaru 1/JH0203).

V průběhu června proběhne společná schůzka s rodiči. Termín bude zveřejněn na webu školy.

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/zapis-v-letosnim-roce-probehne-v-dobe-od-15-4-do-24-4-2020/

Bře 25

Informace o organizaci výuky v době zavřené školy

Vážení rodiče,

podle posledních informací ministerstva školství to vypadá, že školy se otevřou až koncem května. Uvědomujeme si, že tato situace není pro vás lehká, ale my se vám budeme snažit maximálně pomoci.

Sjednotili jsme systém zadávání úkolů, zredukovali učivo, budeme usilovat o pozitivní motivaci žáků, tím, že budeme hodnotit nejen jejich výkony, ale také jejich spolupráci a svědomitost v plnění úkolů, abychom je ke spolupráci s námi povzbudili. Budeme se zaměřovat na procvičování, nikoliv na probírání nové látky. Pokud budeme muset s novou látkou začít, nabízíme konzultace nejen po mailu, ale také přes Skype, Whatsapp či jiné komunikační kanály. Záleží na tom, jaké mají děti doma technické možnosti a na čem se učitel domluví s žáky nebo s vámi rodiči.

Rozhodně nechceme, abyste se stresovali, že máte místo nás vyučovat své děti. Ale potřebujeme od vás spolupráci, bez které se neobejdeme. Prosíme, abyste dohlédli na to, zda děti pracují na úkolech, zda komunikují se svými učiteli. S menšími dětmi, jako jsou žáci prvního stupně, bohužel budete muset více pracovat vy osobně.

Úkoly budou zadávány vždy pondělí do 9 hodin, a to z hlavních předmětů na celý týden dopředu, v případě vedlejších předmětů na 2 týdny. Z některých předmětů budou zadávány úkoly pouze jako dobrovolné či pro zpestření. Tak si děti budou moci lépe rozvrhnout práci. Staré úkoly budeme mazat, abychom se všichni lépe orientovali. Konkrétnější informace najdete v tabulce pro 1. stupeň a pro 2. stupeň. Vše najdete také na webu školy v odkazu rodiče – zavřená škola.

Naším cílem je, abychom mohli žákům po návratu do školy v klidu a bez stresů uzavřít známky a vydat vysvědčení.

Protože děti budou doma ještě poměrně dlouho, bylo by moc dobré, kdybyste jim stanovili pravidelný režim – dopoledne ať se věnují škole, odpoledne různým zábavným aktivitám či pomoci v domácnosti.

Věříme, že společně to zvládneme. Nabízíme vám také podporu naší školní psycholožky. Neváhejte a obraťte se na ni. Sledujte webové stránky školy – odkaz poradenské pracovištěškolní psycholog. Najdete tam spoustu užitečných rad.

Také naše školní asistentka vám může pomoci – např. obstarat výukové materiály, zajistit komunikaci s učiteli, pokud by bylo třeba (skolniasistent@zskomenskehoporuba.cz).

Přejeme vám všem hodně energie, trpělivosti a zdraví.

Za pedagogy školy Mgr. Renáta Fialová, ředitelka

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/informace-o-organizaci-vyuky-v-dobe-zavrene-skoly/

Bře 25

Vydávání žádosti o ošetřovné pro rodiče dětí do 13 let

Vážení rodiče,

žádosti jsou pro vás připraveny na recepci školy. Vyzvednout si je můžete každý pracovní den v době od 8 do 13 hodin.

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vydavani-zadosti-o-osetrovne-pro-rodice-deti-do-13-let/

Bře 25

„Na planetě Zemi“

Výtvarná soutěž, ve které je každý výhercem!

Trávíme teď všichni většinu času doma a někteří rádi a moc hezky malují.  Pokud máte čas a chuť, namalujte obrázek libovolnou technikou (pastelky, barvy, tužka, …) na formát A4, A3 nebo A2 a dobře jej doma uschovejte, dokud se nesetkáme znovu ve škole, kde si vytvoříme krásnou výstavu z vašich prací. A jak si vyložit téma? Každý z nás má rád jiné věci na naší krásné planetě, může to být cokoli, jarní rozkvetlé stromy, podmořský svět, západ slunce, čivava na křesle v obývacím pokoji, usměvavý kamarád, oblíbený plyšový medvídek, prostě záleží na každém z vás.

Těším se na krásné obrázky, p.uč. Skřídlovská

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/na-planete-zemi/

Bře 25

Zpráva školní psycholožky

Vážení rodiče a milí žáci,

vzhledem k opatřením způsobených koronavirem může být náročné zůstat v klidu a pohodě.

Úzkost, stres a strach nás mohou zahnat do kouta. Každý z nás vnímá situaci trochu odlišným způsobem a i pohodář se může dostat do úzkých.

Je v pořádku přiznat si, že nejsem v pohodě. Je v pořádku říci si o pomoc.

Abychom zachovali nařízená opatření a zároveň si mohli pomáhat, navrhujeme v případě potřeby využít online komunikaci s naší školní psycholožkou. Číst dále »

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/zprava-skolni-psycholozky/

Bře 24

Pravidla pro komunikaci rodičů se školou

 1. Základní pravidlo vzájemné komunikace
  Rodiče chodí do školy zásadně na dopředu domluvené osobní schůzky. Nevyžadují náhlé konzultace během přestávek mezi vyučovacími hodinami – učitelé nemají prostor na to, aby se jim věnovali – vykonávají dohledy na chodbách, řeší problémy s žáky nebo se připravují na výuku. Výjimkou jsou mimořádně vážné situace, kdy má rodič obavu o zdraví a bezpečnost svého dítěte. V takovém případě se rodiče obracejí rovnou na vedení školy.
 2. Rodiče chtějí uvolnit žáka z výuky – žák odchází během vyučování ze školy nebo se nebude vůbec účastnit vyučování po dobu 1 až 3 dnů

Číst dále »

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/pravidla-pro-komunikaci-rodicu-se-skolou/

Bře 24

Soutěž – první vlaštovky

Učíme se doma. Všichni si zvykáme na současný stav, na novou realitu, kdy být doma sám znamená chránit všechny ostatní.

Ale i to jde s úsměvem lépe.

Děkuji za fotografie, snad budou přibývat… Číst dále »

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/soutez-prvni-vlastovka/

Bře 20

Návody na výrobu roušek, aneb praktické činnosti v akci

Všichni zodpovědně nosíme a vyrábíme roušky, pokud jste ještě nezačali, zde je pár návodů pro začátečníky i pokročilé…

úplně jednoduchá rouška bez šití:

https://tv.prozeny.blesk.cz/video/6240484/rouska-z-tricka-jednoduchy-navod-bez-siti-video-s-postupem.

šitá tvarovaná i s místem pro filtr, i šablona ke stažení:

https://kitchenette.cz/clanek/rousky

klasická skládaná:

https://www.youtube.com/watch?v=BjPKSuZW8pM

https://medium.com/@prosikulky/jak-u%C5%A1%C3%ADt-rou%C5%A1ku-%C3%BAstenku-doma-n%C3%A1vod-st%C5%99ih-ve-3-velikostech-d%C4%9Btsk%C3%A1-d%C3%A1msk%C3%A1-a-p%C3%A1nsk%C3%A1-97a38bb60f94

jednoduchá tvarovaná:

https://prima-receptar.cz/fotopostup-jak-usit-pohodlnou-rousku/

jednorázová z papírové utěrky:

https://www.youtube.com/watch?v=09SymK56yAU

a také nezapomínejte na správnou péči o nošené roušky:

https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/spolecnost/domaci-rousky-ochranne-prostredky-koronavirus-v-cesku-hygienicke-zasady_2003181744_onz

 

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/navody-na-vyrobu-rousek-aneb-prakticke-cinnosti-v-akci/

Bře 20

Soutěž!!!

Milí žáci, jistě je pro všechny náročné držet se doma a pilně pracovat na zadaných úkolech…

Pokud chcete, vyfoťte se, jak pilně pracujete/studujete/plníte zadané úkoly. Fotky vtipné, roztomilé, zajímavé, překvapivé…

Výběr zveřejníme na webu, ty nejlepší dostanou po návratu do školy sladkou odměnu.

Samozřejmě hlavně fotky v rouškách, ať všichni vidí, že:

#mojerouskachranitebetvojerouskachranime

Všichni si potřebujeme udržet pozitivní přístup a dobrou náladu, tak je třeba na tom pracovat…

1 fotku na žáka se jménem a třídou mi prosím v případě zájmu pošlete na k.wenglarzyova@zskomenskehoporuba.cz

Pěkný den a hodně sil.

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/soutez/

Bře 20

Učivo-zadávání

Dobrý den, vážení rodiče, děkujeme všem za pomoc na plnění úkolů, které mají žáci zadané.

Děkujeme za vstřícnost a pochopení, všichni hledáme způsoby, jak nejlépe současný stav zvládnout.

Učivo mají žáci zadáváno primárně v Bakaláři na nástěnce. Na tu se dostanete přes komens-nástěnka. V mobilní aplikaci komens-nahoře symbol oka-zvolit nástěnka.

V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte samozřejmě vyučující mailem, adresy jsou na webu školy.

Pěkný den a hodně sil. A zdraví, především.

Mgr. Wenglarzyová

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/ucivo-zadavani/

Bře 17

Projekt Abaku

V rámci projektu Abaku se naši prvňáčci seznámili s pojmem abakové číslo a naučili se vnímat matematiku jako hru s čísly. Pomocí jednoduchých her z prostředí Plusíkova a Řetězců se naučili hledat jednoduché početní operaci mezi čísly. S realizací těchto her nám velmi pomohly žákyně z osmých tříd, a také proto se celé 1. A matematika moc líbila… Číst dále »

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/projekt-abaku/

Starší příspěvky «