Aktivizační metody ve výuce – výzkum ve třídě 3. B

Třída 3. B byla zapojena do výzkumu studentky Ostravské univerzity v rámci její diplomové práce na téma aktivizační metody ve výuce. Cílem výzkumu bylo prozkoumat možnosti využívání aktivizačních metod na prvním stupni základních škol. Výzkum zahrnoval dotazník pro žáky a hloubkový rozhovor s učitelem. Z výsledků výzkumu pro třídu 3. B vyplynulo, že z hlediska četnosti využívaných metod ve výuce převažuje práce ve dvojicích nebo skupinách, diskuze žáků mezi sebou, sdělování názorů a nápadů žáků, hry s pravidly, kvízy a hádanky. Učitel přemýšlení žáků podporuje otázkami Proč? Jak? Který? Co? Jaký? Z hlediska přínosu jednotlivých metod na učení žáků ve výuce převažuje spolupráce žáků ve dvojici nebo ve skupině, rozbor situací, diskuze mezi spolužáky a hraní her s pravidly. Z hlediska metod, které jsou pro žáky obtížné či problémové nevyšla jako statisticky významná žádná z metod, tzn., že žákům žádná z metod nečiní potíže.

Celkový závěr výzkumu poukazuje na to, že ve třídě jsou používány moderní výukové metody založené na řízeném objevování žáků s maximální možnou mírou jejich samostatnosti (tzv. heuristické metody), diskuzní metody a spolupráce mezi žáky navzájem založená na vzájemném respektu.

Mgr. Olga Jaklová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/aktivizacni-metody-ve-vyuce-vyzkum-ve-tride-3-b/