«

»

Lis 05

Print this Příspěvek

Informace k přijímacím zkouškám 2019–2020

Přihlašování ke vzdělávání

  1. Do oborů vzdělání s talentovou zkouškou je termín odevzdání přihlášky řediteli střední školy do 30. listopadu 2019
  2. Do denní formy vzdělávání na střední škole do oborů bez talentové zkoušky je termín odevzdání přihlášky řediteli střední školy do 1. března 2020

Při podání přihlášky poštou je vhodné poslat přihlášku doporučeně a ponechat si podací lístek. Pokud nesete přihlášku přímo na střední školu, nechte si potvrdit její předání.

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky (pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné). Do oborů s talentovou zkouškou je také možné podat dvě přihlášky. Teoreticky je tedy možné podat v prvním kole  dohromady až 4 přihlášky.

V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se v prvním kole vždy koná (s výjimkou některých oborů vzdělání s talentovou zkouškou a zkráceného studia) jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.  Započítává se zkouška s lepším výsledkem. Zákon stanovuje, že výsledek jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení uchazečů podílí min. 60 % (u oborů Gymnázium se sportovní přípravou min. 40 %).

Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

V rámci prvního kola přijímacího řízení do oboru vzdělání, jehož součástí je talentová zkouška, vyhlásí ředitel školy talentovou zkoušku ve 2 termínech v pracovních dnech v období od 2. ledna do 15. ledna 2020; v případě vzdělávání v konzervatoři od 15. ledna do 31. ledna 2020 , v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2020.

Informace o termínech talentové zkoušky, o kritériích přijímacího řízení a počtu přijímaných žáků vyhlásí ředitel školy do 31. října 2019.

Informace o kritériích přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů  do oborů bez talentové zkoušky zveřejní ředitel školy pro první kolo přijímacího řízení do 31. ledna 2020.

Termíny 1. kola přijímacích zkoušek:  

1. termín
14.4.2020 – čtyřleté obory 16. 4. 2019 – šestileté a osmileté obory
2. termín
15.4.2020 – čtyřleté obory 17. 4. 2019 – šestileté a osmileté obory

Přihlášky vytiskne kariérový poradce ze systému Bakaláři.

Doklady k přihlášce  

– lékařský posudek o zdravotní způsobilosti  – až poslední krok, nevyplňovat dříve!

– informace obdržíte na SŠ (způsobilost doporučujeme konzultovat s lékařem dopředu, pokud by žák obdržel posudek nezpůsobilý – nebude v daném oboru vzdělávání přijat)

Pozvánku na jednotné zkoušky zašle ředitel SŠ nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky.

Výsledky přijímacího řízení

– písemné oznámení dostane žák pouze při nepřijetí

– seznam přijatých uchazečů zveřejní škola na webu školy

Zápisový lístek

– základní škola vydá zákonnému zástupci jeden zápisový lístek

– údaje na zápisovém lístku musí odpovídat přihlášce (zákonný zástupce, obor)

– v případě ztráty nebo zničení podá zákonný zástupce písemnou žádost o vydání náhradního s čestným prohlášením, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve SŠ

– odevzdáním zápisového lístku řediteli SŠ do 10 pracovních dnů po oznámení rozhodnutí o přijetí se potvrzuje úmysl, že se žák bude vzdělávat na dané SŠ

– zápisový lístek nelze vzít zpět. Výjimkou je situace, kdy byl přijat do druhé školy na základě odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek je mu vrácen po předložení výsledku odvolání a není rozhodující, ve kterém kole řízení úspěšné odvolání proběhlo.

V případě nepřijetí

– nutno podat odvolání prostřednictvím ředitele SŠ proti nepřijetí k příslušnému krajskému úřadu ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí

– zjistit informace o vyhlášených dalších kolech přijímacího řízení na webových stránkách SŠ

– ředitelé SŠ v případě vyhlášení dalších kol přijímacího řízení oznámí neprodleně počet volných mít v jednotlivých oborech

Druhé kolo přijímacího řízení

– počet přihlášek není omezen

– v tiskopise se vyplňuje jen jedna SŠ

– stanovení dalších kol přijímacího řízení je v kompetenci ředitele SŠ

– termín podání přihlášky není jednotný

– kritéria přijímacího řízení zveřejňuje ředitel SŠ

– ředitel může zohlednit výsledky jednotné zkoušky

– přijímací zkouška se koná v jednom termínu, pozvánka je rozesílána 7 prac. dnů před jejím konáním

Informace o přijímacím řízení a zajímavé odkazy:

www.msmt.cz

www.cermat.cz   – testová zadání k procvičování a další info

www.infoabsolvent.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.stredniskoly.cz/dny-otevrenych-dveri/moravskoslezsky-kraj/

www.uradprace.cz/web/cz/ips-2

https://www.nsp.cz/

Společně navštívíme výstavu na Černé louce Středoškolák, vysokoškolák – 6. prosince.

Výstava probíhá i v sobotu 7. prosince od devíti do čtrnácti hodin.

 

 

 

 

 

 

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/informace-k-prijimacim-zkouskam-2019-2020/