Informace k přijímacím zkouškám na SŠ ve školním roce 2020/2021

Přihlašování ke vzdělávání

  1. Do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou je termín odevzdání přihlášky řediteli střední školy do listopadu 2020
  2. Do denní formy vzdělávání na střední škole do oborů bez talentové zkoušky je termín odevzdání přihlášky řediteli střední školy do března 2021

Při podání přihlášky poštou je vhodné poslat přihlášku doporučeně a ponechat si podací lístek. Pokud nesete přihlášku přímo na střední školu, nechte si potvrdit její předání.

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky (pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné a nevyjadřuje preferenci té které školy). Do oborů s talentovou zkouškou je také možné podat dvě přihlášky. Teoreticky je tedy možné podat v prvním kole  dohromady až 4 přihlášky.

V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se v prvním kole vždy koná (s výjimkou některých oborů vzdělání s talentovou zkouškou a zkráceného studia) jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.  Započítává se zkouška s lepším výsledkem. Zákon stanovuje, že výsledek jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení uchazečů podílí min. 60 % (u oborů Gymnázium se sportovní přípravou min. 40 %).

Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

V rámci prvního kola přijímacího řízení do oboru vzdělání, jehož součástí je talentová zkouška, vyhlásí ředitel školy talentovou zkoušku ve 2 termínech v pracovních dnech v období od 2. ledna do 15. ledna 2021; v případě vzdělávání v konzervatoři od 15. ledna do 31. ledna 2021, v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2021.

Informace o termínech talentové zkoušky, o kritériích přijímacího řízení a počtu přijímaných žáků vyhlásí ředitel školy do 31. října 2020.

Informace o kritériích přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů  do oborů bez talentové zkoušky zveřejní ředitel školy pro první kolo přijímacího řízení do 31. ledna 2021.

Termíny 1. kola přijímacích zkoušek:

  1. termín
    12.4. 2021 – čtyřleté obory 14. 4. 2021 – šestileté a osmileté obory
  2. termín
    13.4. 2021 – čtyřleté obory 15. 4. 2021 – šestileté a osmileté obory

Přihlášky vytiskne kariérový poradce ze systému Bakaláři, žáci nahlásí své střední školy a jméno zákonného zástupce, který bude uveden na přihlášce (ten bude uveden také na zápisovém lístku).

Po obdržení 2 přihlášek zákonný zástupce zkontroluje veškeré informace na přihláškách  a zbývající informace doplní a podává přihlášku řediteli SŠ.

V roce 2020 je na zadní stranu tiskopisu doplněn údaj o školním roce absolvovaného ročníku, jehož vysvědčení je pro účely přijímacího řízení předloženo, a to pro označení nehodnoceného druhého pololetí školního roku 2019/2020.

Doklady k přihlášce

– lékařský posudek o zdravotní způsobilosti  – až poslední krok, nevyplňovat dříve!

– informace obdržíte na SŠ (způsobilost doporučujeme konzultovat s lékařem dopředu, pokud by žák obdržel posudek nezpůsobilý – nebude v daném oboru vzdělávání přijat)

Pozvánku na jednotné zkoušky zašle ředitel SŠ nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky.

Výsledky přijímacího řízení

– písemné oznámení dostane žák pouze při nepřijetí

– seznam přijatých uchazečů zveřejní škola na webu školy

Zápisový lístek

– základní škola vydá zákonnému zástupci pouze jeden zápisový lístek

– údaje na zápisovém lístku musí odpovídat přihlášce (zákonný zástupce, obor)

– v případě ztráty nebo zničení podá zákonný zástupce písemnou žádost o vydání náhradního s čestným prohlášením, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve SŠ

– odevzdáním zápisového lístku řediteli SŠ do 10 pracovních dnů po oznámení rozhodnutí o přijetí se potvrzuje úmysl, že se žák bude vzdělávat na dané SŠ

– zápisový lístek nelze vzít zpět. Výjimkou je situace, kdy byl přijat do druhé školy na základě odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek je mu vrácen po předložení výsledku odvolání a není rozhodující, ve kterém kole řízení úspěšné odvolání proběhlo.

V případě nepřijetí

– nutno podat odvolání prostřednictvím ředitele SŠ proti nepřijetí k příslušnému krajskému úřadu ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí

– zjistit informace o vyhlášených dalších kolech přijímacího řízení na webových stránkách SŠ a na stránkách krajského úřadu

– ředitelé SŠ v případě vyhlášení dalších kol přijímacího řízení oznámí neprodleně počet volných míst v jednotlivých oborech

Druhé kolo přijímacího řízení

– počet přihlášek není omezen

– v tiskopise se vyplňuje jen jedna SŠ

– stanovení dalších kol přijímacího řízení je v kompetenci ředitele SŠ

– termín podání přihlášky není jednotný

– kritéria přijímacího řízení zveřejňuje ředitel SŠ

– ředitel může zohlednit výsledky jednotné zkoušky

– přijímací zkouška se koná v jednom termínu, pozvánka je rozesílána 7 prac. dnů před jejím konáním

 

Informace o přijímacím řízení a zajímavé odkazy:

www.msmt.cz

www.cermat.cz – testová zadání k procvičování a další info k přijímacímu řízení

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss

www.infoabsolvent.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.stredniskoly.cz/dny-otevrenych-dveri/moravskoslezsky-kraj/

https://www.msk.cz/skolstvi/index.html

www.uradprace.cz/web/cz/ips-2

www.nsp.cz

www.mujzivotposkole.cz

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/informace-k-prijimacim-zkouskam-na-ss-ve-skolnim-roce-2020-2021/