Informace k přijímacím zkouškám na SŠ ve školním roce 2021/2022

Přihlašování ke vzdělávání
1. Do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou je termín odevzdání přihlášky řediteli střední školy do
30. listopadu 2021
2. Do denní formy vzdělávání na střední škole do oborů bez talentové zkoušky je termín odevzdání
přihlášky řediteli střední školy do 1. března 2022
Při podání přihlášky poštou je vhodné poslat přihlášku doporučeně a ponechat si podací lístek. Pokud
nesete přihlášku přímo na střední školu, nechte si potvrdit její předání.
Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky (pořadí škol musí být
na obou přihláškách stejné a nevyjadřuje preferenci té které školy). Do oborů s talentovou zkouškou je
také možné podat dvě přihlášky. Teoreticky je tedy možné podat v prvním kole dohromady až 4
přihlášky.
V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se v prvním kole vždy koná (s
výjimkou některých oborů vzdělání s talentovou zkouškou a zkráceného studia) jednotná přijímací
zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Započítává se zkouška s lepším výsledkem. Zákon
stanovuje, že výsledek jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení uchazečů podílí min. 60 %
(u oborů Gymnázium se sportovní přípravou min. 40 %).
Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené
na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém
pořadí.
V rámci prvního kola přijímacího řízení do oboru vzdělání, jehož součástí je talentová zkouška, vyhlásí
ředitel školy talentovou zkoušku ve 2 termínech v pracovních dnech v období od 2. ledna do 15. ledna
2022; v případě vzdělávání v konzervatoři od 15. ledna do 31. ledna 2022, v případě oboru vzdělání
Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2022.
Informace o termínech talentové zkoušky, o kritériích přijímacího řízení a počtu přijímaných žáků vyhlásí
ředitel školy do 31. října 2021.
Informace o kritériích přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů do oborů bez
talentové zkoušky zveřejní ředitel školy pro první kolo přijímacího řízení do 31. ledna 2022.
Termíny 1. kola přijímacích zkoušek:
1. termín
12. 4. 2022 – čtyřleté obory 19. 4. 2022 – šestileté a osmileté obory
2. termín
13. 4. 2022 – čtyřleté obory 20. 4. 2022 – šestileté a osmileté obory
Náhradní termín pro všechny obory: 1. termín – 10. května, 2. termín – 11. května 2022.
Ředitel školy může stanovit školní přijímací zkoušku, přičemž stanoví v 1. kole min. dva termíny, a to v
pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna pro obory vzdělání s maturitní zkouškou, v období
od 22. dubna do 30. dubna pro ostatní obory vzdělání.
Pokud se pro vážné důvody k jednotné zkoušce, školní přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce v
určeném termínu nemůže uchazeč dostavit, může nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro
zkoušku svoji neúčast řádně písemně omluvit řediteli školy (tím fakticky žádá o stanovení náhradního
termínu pro její vykonání). Pokud je omluva uznána, koná zkoušku v náhradním termínu, a to nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné přijímací nebo talentové zkoušky.
Výsledky přijímacího řízení
– písemné oznámení dostane žák pouze při nepřijetí
– seznam přijatých uchazečů zveřejní škola na webu školy a na veřejně přístupném místě ve škole
U oboru středního vzdělání s talentovou zkouškou zašle ředitel školy sdělení o výsledku talentové
zkoušky uchazeči, resp. jeho zákonnému zástupci do 20. ledna, v případě oboru vzdělání Gymnázium se
sportovní přípravou do 20. února. Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v
přijímacím řízení.
V termínu od 5. do 15. února zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů do oborů vzdělání skupiny
82 Umění a užité umění (obory středního vzdělání i konzervatoří) a vydá rozhodnutí o nepřijetí; u oboru
vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se postupuje dle bodů níže.
U oborů vzdělání s MZ a stanovenou jednotnou zkouškou:
a) Centrum zpřístupní výsledky jednotné zkoušky školám nejpozději 28. dubna;
b) ředitel školy do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Centrem zveřejní celkové hodnocení
uchazečů v 1. kole; ředitel školy zveřejnění výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče v
anonymizované podobě.
U oborů vzdělání bez MZ ředitel školy zveřejní hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací
zkoušky, pokud se školní přijímací zkouška konala, jinak v termínu od 22. dubna do 30. dubna, pokud se
ani školní přijímací zkouška nekonala; v tomto termínu zároveň odešle rozhodnutí o nepřijetí.
Přihlášky vytiskne kariérový poradce ze systému Bakaláři, žáci nahlásí své střední školy a jméno
zákonného zástupce, který bude uveden na přihlášce (ten bude uveden také na zápisovém lístku).
Po obdržení 2 přihlášek zákonný zástupce zkontroluje veškeré informace na přihláškách a zbývající
informace doplní a podává přihlášku řediteli SŠ.
Doklady k přihlášce
– lékařský posudek o zdravotní způsobilosti – až poslední krok, nevyplňovat dříve!
– informace obdržíte na SŠ (způsobilost doporučujeme konzultovat s lékařem dopředu, pokud by žák
obdržel posudek nezpůsobilý – nebude v daném oboru vzdělávání přijat)
Zápisový lístek
– základní škola vydá zákonnému zástupci pouze jeden zápisový lístek
– údaje na zápisovém lístku musí odpovídat přihlášce (zákonný zástupce, obor)
– v případě ztráty nebo zničení podá zákonný zástupce písemnou žádost o vydání náhradního s čestným
prohlášením, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve SŠ
– odevzdáním zápisového lístku řediteli SŠ do 10 pracovních dnů po oznámení rozhodnutí o přijetí se
potvrzuje úmysl, že se žák bude vzdělávat na dané SŠ
– zápisový lístek nelze vzít zpět. Výjimkou je situace, kdy byl přijat do druhé školy na základě odvolání
proti rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek je mu vrácen po předložení výsledku odvolání a není
rozhodující, ve kterém kole řízení úspěšné odvolání proběhlo.
V případě nepřijetí
– nutno podat odvolání prostřednictvím ředitele SŠ proti nepřijetí k příslušnému krajskému úřadu ve lhůtě
do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí
– zjistit informace o vyhlášených dalších kolech přijímacího řízení na webových stránkách SŠ a na
stránkách krajského úřadu
– ředitelé SŠ v případě vyhlášení dalších kol přijímacího řízení oznámí neprodleně počet volných míst v
jednotlivých oborech
Druhé kolo přijímacího řízení
– počet přihlášek není omezen
– v tiskopise se vyplňuje jen jedna SŠ
– stanovení dalších kol přijímacího řízení je v kompetenci ředitele SŠ
– termín podání přihlášky není jednotný
– kritéria přijímacího řízení zveřejňuje ředitel SŠ
– ředitel může zohlednit výsledky jednotné zkoušky
– přijímací zkouška se koná v jednom termínu, pozvánka je rozesílána 7 prac. dnů před jejím konáním
Informace o přijímacím řízení a zajímavé odkazy:
www.msmt.cz
www.cermat.cz – testová zadání k procvičování a další info k přijímacímu řízení

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-
prihlasky-na-ss

www.infoabsolvent.cz
www.atlasskolstvi.cz
www.stredniskoly.cz/dny-otevrenych-dveri/moravskoslezsky-kraj/
https://www.msk.cz/skolstvi/index.html
www.uradprace.cz/web/cz/ips-2
www.nsp.cz
www.mujzivotposkole.cz

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/informace-k-prijimacim-zkouskam-na-ss-ve-skolnim-roce-2021-2022/