Informace k přijímacím zkouškám na SŠ ve školním roce 2022/2023

Přihlašování ke vzdělávání

  1. Do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou je termín odevzdání přihlášky řediteli střední školy do 30. listopadu 2022

  2. Do denní formy vzdělávání na střední škole do oborů bez talentové zkoušky je termín odevzdání přihlášky řediteli střední školy do 1. března 2023

Při podání přihlášky poštou je vhodné poslat přihlášku doporučeně a ponechat si podací lístek. Pokud nesete přihlášku přímo na střední školu, nechte si potvrdit její předání.

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky (pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné a nevyjadřuje preferenci té které školy). Do oborů s talentovou zkouškou je také možné podat dvě přihlášky. Teoreticky je tedy možné podat v prvním kole dohromady až 4 přihlášky.

V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se v prvním kole vždy koná (s výjimkou některých oborů vzdělání s talentovou zkouškou a zkráceného studia) jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Započítává se zkouška s lepším výsledkem. Zákon stanovuje, že výsledek jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení uchazečů podílí min. 60 % (u oborů Gymnázium se sportovní přípravou min. 40 %).

Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

V rámci prvního kola přijímacího řízení do oboru vzdělání, jehož součástí je talentová zkouška, vyhlásí ředitel školy talentovou zkoušku ve 2 termínech v pracovních dnech v období od 2. ledna do 15. ledna 2023; v případě vzdělávání v konzervatoři od 15. ledna do 31. ledna 2023, v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2023.

Informace o termínech talentové zkoušky, o kritériích přijímacího řízení a počtu přijímaných žáků vyhlásí ředitel školy do 31. října 2022.

Informace o kritériích přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů do oborů bez talentové zkoušky zveřejní ředitel školy pro první kolo přijímacího řízení do 31. ledna 2023.

Termíny 1. kola přijímacích zkoušek:

1. termín

13. 4. 2023 – čtyřleté obory 17. 4. 2023 – šestileté a osmileté obory

2. termín

14. 4. 2023 – čtyřleté obory 18. 4. 2023 – šestileté a osmileté obory

Náhradní termín pro všechny obory: 1. termín – 10. května, 2. termín – 11. května 2023.

Ředitel školy může stanovit školní přijímací zkoušku, přičemž stanoví v 1. kole min. dva termíny, a to v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna pro obory vzdělání s maturitní zkouškou, v období od 22. dubna do 30. dubna pro ostatní obory vzdělání.

Pokud se pro vážné důvody k jednotné zkoušce, školní přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce v určeném termínu nemůže uchazeč dostavit, může nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro zkoušku svoji neúčast řádně písemně omluvit řediteli školy (tím fakticky žádá o stanovení náhradního termínu pro její vykonání). Pokud je omluva uznána, koná zkoušku v náhradním termínu, a to nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné přijímací nebo talentové zkoušky.

Výsledky přijímacího řízení

– písemné oznámení dostane žák pouze při nepřijetí

– seznam přijatých uchazečů zveřejní škola na webu školy a na veřejně přístupném místě ve škole

U oboru středního vzdělání s talentovou zkouškou zašle ředitel školy sdělení o výsledku talentové zkoušky uchazeči, resp. jeho zákonnému zástupci do 20. ledna, v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravoudo 20. února. Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení.

V termínu od 5. do 15. února zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů do oborů vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění (obory středního vzdělání i konzervatoří) a vydá rozhodnutí o nepřijetí; u oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se postupuje dle bodů níže.

U oborů vzdělání s MZ a stanovenou jednotnou zkouškou:

a) Centrum zpřístupní výsledky jednotné zkoušky školám nejpozději 28. dubna;

b) ředitel školy do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Centrem zveřejní celkové hodnocení uchazečů v 1. kole; ředitel školy zveřejnění výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.

U oborů vzdělání bez MZ ředitel školy zveřejní hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky, pokud se školní přijímací zkouška konala, jinak v termínu od 22. dubna do 30. dubna, pokud se ani školní přijímací zkouška nekonala; v tomto termínu zároveň odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Přihlášky vytiskne kariérový poradce ze systému Bakaláři, žáci nahlásí své střední školy a jméno zákonného zástupce, který bude uveden na přihlášce (ten bude uveden také na zápisovém lístku).

Po obdržení 2 přihlášek zákonný zástupce zkontroluje veškeré informace na přihláškách a zbývající informace doplní a podává přihlášku řediteli SŠ.

Doklady k přihlášce

– lékařský posudek o zdravotní způsobilosti – až poslední krok, nevyplňovat dříve!

– informace obdržíte na SŠ (způsobilost doporučujeme konzultovat s lékařem dopředu, pokud by žák obdržel posudek nezpůsobilý – nebude v daném oboru vzdělávání přijat)

Zápisový lístek

– základní škola vydá zákonnému zástupci pouze jeden zápisový lístek

– údaje na zápisovém lístku musí odpovídat přihlášce (zákonný zástupce, obor)

– v případě ztráty nebo zničení podá zákonný zástupce písemnou žádost o vydání náhradního s čestným prohlášením, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve SŠ

– odevzdáním zápisového lístku řediteli SŠ do 10 pracovních dnů po oznámení rozhodnutí o přijetí se potvrzuje úmysl, že se žák bude vzdělávat na dané SŠ

– zápisový lístek nelze vzít zpět. Výjimkou je situace, kdy byl přijat do druhé školy na základě odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek je mu vrácen po předložení výsledku odvolání a není rozhodující, ve kterém kole řízení úspěšné odvolání proběhlo.

V případě nepřijetí

– nutno podat odvolání prostřednictvím ředitele SŠ proti nepřijetí k příslušnému krajskému úřadu ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí

– zjistit informace o vyhlášených dalších kolech přijímacího řízení na webových stránkách SŠ a na stránkách krajského úřadu

– ředitelé SŠ v případě vyhlášení dalších kol přijímacího řízení oznámí neprodleně počet volných míst v jednotlivých oborech

Druhé kolo přijímacího řízení

– počet přihlášek není omezen

– v tiskopise se vyplňuje jen jedna SŠ

– stanovení dalších kol přijímacího řízení je v kompetenci ředitele SŠ

– termín podání přihlášky není jednotný

– kritéria přijímacího řízení zveřejňuje ředitel SŠ

– ředitel může zohlednit výsledky jednotné zkoušky

– přijímací zkouška se koná v jednom termínu, pozvánka je rozesílána 7 prac. dnů před jejím konáním

Informace o přijímacím řízení a zajímavé odkazy:

www.msmt.cz

www.cermat.cz – testová zadání k procvičování a další info k přijímacímu řízení

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss

www.infoabsolvent.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.stredniskoly.cz/dny-otevrenych-dveri/moravskoslezsky-kraj/

https://www.msk.cz/skolstvi/index.html

www.uradprace.cz/web/cz/ips-2

www.nsp.cz

www.mujzivotposkole.cz

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/informace-k-prijimacim-zkouskam-na-ss-ve-skolnim-roce-2022-2023/