Informace výchovné poradkyně pro rodiče vycházejících žáků

Vyhlášení termínů přijímacích zkoušek

 

Střední školy vyžadující složení přijímací zkoušky jsou povinny vyhlásit termín konání přijímacích zkoušek nejpozději do 31.1.2015 ( pro obory s talentovou zkouškou nejpozději do 30.10.2014) . 1.kolo přijímacích zkoušek se koná v měsíci dubnu od 22. – 30.4.2015

Podávání přihlášek

Přihlášku je nově nutné podat přímo u ředitele střední školy, na kterou se vaše dítě hlásí, do 15.března 2015 ( nebo do 30.11.2014 pro obory s talentovou zkouškou).

Změny v přijímacím řízení

 

  • Uchazeč může pro první kolo přijímacích zkoušek podat 2 přihlášky, žák se může hlásit na 2 obory jedné školy
  • Přihlášku potvrzenou základní školou, popř. lékařem, je nutné doručit přímo řediteli střední školy, na kterou se uchazeč hlásí
  • V případě rozhodnutí ředitele střední školy o konání přijímací zkoušky, je nově jeho povinností vyhlásit 2 termíny pro první kolo přijímacích zkoušek, uchazeč na přihlášku uvede termín, ve kterém se zkoušek zúčastní.
  • K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole je zaveden systém tzv. zápisového lístku. Každý žák základní školy se zájmem o studium na střední škole obdrží jeden zápisový lístek, ten je nutné doručit řediteli SŠ v termínu do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči sděleno rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek obdrží v základní škole. Zápisový lístek může vzít uchazeč jen jednou zpět a uplatnit ho pouze při přijetí na odvolání. Střední školy nezasílají rozhodnutí o přijetí, pouze o nepřijetí žáka na SŠ.
  • Rozhodnutí o nepřijetí je odesláno střední školou do tří pracovních dnů po konci prvního kola přijímacích zkoušek
  • Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je možné podat na střední školy do tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí

Zdroje informací

Integrovaní žáci

Zákonní zástupci žáka mohou požádat PPP o posudek k přijímacím zkouškám na SŠ (do konce listopadu), žák má pak delší čas na vypracování přijímacích testů, nutno přiložit k přihláškám na SŠ.

Pozor! Přihlášky k vyplnění odevzdejte třídnímu učiteli nejpozději 5.2.2015 . Škola vyplní zadní stranu přihlášky, vrátí přihlášky zpět rodičům do konce února 2015. Za včasné odevzdání přihlášek SŠ ručí zákonný zástupce žáka. Doporučujeme opatřit si kopii a nechat potvrdit podatelnou SŠ.

Některé SŠ pořádají pro žáky přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, zejména gymnázia, nutno se informovat na dané střední škole!

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/informace-vychovne-poradkyne-pro-rodice-vychazejicich-zaku/