Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku 2017/2018

Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku 

základního vzdělávání na Základní školu,

 Ostrava- Poruba, Komenského 668,

příspěvková organizace

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostrava č. 11/2015 o  školských obvodech spádových škol zřizovaných městskými obvody Statutárního města Ostravy stanovuji  kritéria přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání.

Žáci budou do 1. ročníku základního vzdělávání přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců podle těchto kriterií:

  1. Přednostně jsou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském spádovém obvodu základní školy
  2. Budou přijati žáci, kteří mají na ZŠ sourozence.
  3. Budou přijati žáci, kteří v předcházejícím školním roce byli zapsáni na ZŠ a byl jim udělen odklad povinné školní docházky.
  4. Pokud nebude naplněna kapacita ZŠ, budou přijímáni žáci mimo školský obvod .
    Při přijímání žáků do 1. ročníku základního vzdělávání bude také přihlédnuto k pořadovému číslu při registraci k zápisu.

V  Ostravě-Porubě: 1.12.2016

Mgr.Jarmila Krejčířová

ředitelka školy

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/kriteria-prijeti-zaku-do-1-rocniku-20172018/