Povinné informace

Informace o škole poskytované dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Oficiální název školy
Základní škola Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace
Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení
Výpis z Obchodního rejstříku
Součásti / IZO:
Základní škola / 102520208
Školní jídelna / 102956936
Školní družina / 120100525
Kapacita:
600 žáků / 800 jídel
Studijní obory:
79-01-C/001 Základní škola (denní devítileté studium)
Právní forma:
příspěvková organizace
Zřizovatel:
Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba, Klimkovická 28/55, 708 56 Ostrava-Poruba
IČ:
70984727
DIČ:
CZ70984727
Číslo účtu:
1649338369/0800, Česká spořitelna, a.s.
Ředitel(ka):
Mgr. Renáta Fialová
Mgr. Renáta Fialová byla s účinností od 1. srpna 2018 jmenována do funkce ředitelky školy v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhláškou č. 14/2013, Statutem města Ostravy, ve znění pozdějších úprav, a na základě usnesení Rady městského obvodu Poruba č. 3001//RMOb1418/86 ze dne 31. 5. 2018.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/povinne-informace/