Přijímací řízení na střední školy – nové informace

V letošním školním roce se jednotná přijímací zkouška na střední školy koná pouze v jednom řádném termínu.
Termín jednotných přijímacích zkoušek na čtyřleté obory je stanoven na 8. června.
Pro víceletá gymnázia na 9. června.
Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí. Pokud se koná jednotná přijímací zkouška pouze na škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku na této druhé škole.
Ředitel SŠ zašle pozvánku k přijímacím zkouškám.

Oproti běžnému průběhu dochází k prodloužení času trvání jednotné přijímací zkoušky. Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut (o 10 minut delší, než je běžný čas). Test z matematiky trvá 85 minut (o 15 minut delší, než je běžný čas).
Seznam s výsledky škola zveřejní do 8 kalendářních dnů od termínu jednotné přijímací zkoušky. Poté běží lhůta 5 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku.

Školní přijímací zkoušky –
První termín pro školní přijímací zkoušky – 3. 6, 4.6.
Druhý termín pro školní přijímací zkoušky – 5. 6., 6. 6.

V případě nepřijetí
Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč vroce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání.
Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy neprodleně rozhodnutí o nepřijetí a společně s ním zašle těm uchazečům, kteří nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, také poučení o možnosti žádosti o vydání nového rozhodnutí. Žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty.
Pokud ředitel školy vydal rozhodnutí o nepřijetí ke střednímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, vyjádří uchazeč svou vůli být přijat na základě vydání nového rozhodnutí ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne, kdy je o této možnosti poučen. Ředitel školy poučí uchazeče nejpozději do 5 pracovních dnů po dni nabytí účinnosti vyhlášky tedy do pátku 15. května 2020.

Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na které již odevzdal svůj zápisový lístek, jej takovému uchazeči vrátí po předložení tohoto nového rozhodnutí. Uchazeč zápisový lístek poté uplatní na škole, která uchazeče přijala na základě nového rozhodnutí.

Další kola přijímacího řízení se konají v souladu se stávající právní úpravou.Termín pro odevzdání zápisových lístků je ovšem dle nové právní úpravy zkrácen také pouze na 5 pracovních dnů.

Další informace najdete např. zde
https://www.cermat.cz/aktuality/aktualita/260-ministerstvo-vydalo-provadeci-vyhlasku-a-metodiky-ke-specialnimu-zakonu
www.msmt.cz
Stále sledujte webové stránky středních škol a také stránku krajského úřadu
https://www.msk.cz/cz/skolstvi/informace-o-volnych-mistech-ve-strednich-skolach-a-konzervatorich-40860/

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly-nove-informace/