Řád školní družiny

Základní škola, Ostrava – Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace

Řád školní družiny

Školní družina se ve své činnosti řídí zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a Vyhláškou MŠMT ČR č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a Školním řádem.

 

1. PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ

 

1.1. Ve školní družině je určena vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků. Ve spolupráci s ekonomkou a tajemnicí školy, sleduje vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

1.2. Zařazování dětí do školní družiny probíhá na základě písemné přihlášky zákonného zástupce.

1.3. Za pobyt dětí ve ŠD je vybírán poplatek. Stanovení úplaty podle     § 123, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Poplatek se platí na měsíc předem a lze jej zaplatit i na delší období (nejlépe pololetí).

1.4. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do školní družiny sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu z družiny. Tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou než je obvyklé nebo uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče písemně na předepsaný formulář.

1.5. V docházkovém sešitě je zaznamenáván příchod a odchod žáka z ranní družiny.

1.6. Žák je ze ŠD odhlášen na základě písemného sdělení tohoto rozhodnutí zákonným zástupcem žáka.

1.7. Žák navštěvuje ŠD buď pravidelně, tzn. nejméně 3x týdně, nebo nepravidelně.

1.8. V případě dlouhodobé bezdůvodné absence je zákonný zástupce povinen své dítě odhlásit.

 

 

2. ORGANIZACE ČINNOSTI

 

2.1. S ohledem na prostorové podmínky a bezpečnost žáků se oddělení ŠD naplňuje nejvýše do počtu 30 fyzicky přítomných žáků. Do jednoho oddělení lze zapsat maximálně 30 docházejících žáků.

2.2. Vychovatelkám jsou žáci po skončení vyučování předáváni učiteli. Pokud ostatní třídy končí později, předá žáky vychovatelce po skončení vyučování do školní družiny ten vyučující, který vyučoval poslední hodinu.

Provoz školní družiny je stanoven ve Školnímu řádu

2.3. Ředitel školy stanovuje rozsah provozu ŠD a rozvrh činnosti.

2.4. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování, zejména formou odpočinku, rekreačních a zájmových činností.

2.5. Vzhledem k výchovně vzdělávacímu procesu jsou stanoveny odchody žáků od 13.30 do 14 hodiny a následně od 15 hodiny. V době od 14 do 15 hodin probíhá v jednotlivých odděleních řízená činnost, proto prosíme rodiče, aby respektovali toto nařízení a děti v tuto dobu nevyzvedávali.

2.6 Po 15 hodině přecházejí žáci od měsíce října, dle svého zájmu, do jednotlivých kroužků ŠD. V určeném oddělení zůstávají žáci, kteří v daný den kroužek nenavštěvují.

2.7. Žáci 1.-3.ročníku, kteří jsou zařazeni do projektu MŠMT „Hodina tělesné výchovy navíc“, se účastní výuky pod vedením trenérky TJ Sokol Poruba v době pobytu v ŠD.

 

3.UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘEBÍRÁNÍ ŽÁKŮ OD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE A PRO JEJICH PŘEDÁVÁNÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM PO UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

3.1. Zákonní zástupci žáka mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v základní škole. Vystavené písemné prohlášení podepsané zákonnými zástupci žáka předají zákonní zástupci vychovatelce, případně ředitelce základní školy.

3.2. Žáci opouštějí školní družinu podle zápisu na zápisním lístku buď sami nebo je vyzvedávají zákonní zástupci (popřípadě další osoby zapsané v zápisním lístku) a to tak, že se prokážou na vrátnici platnou identifikační kartičkou, kterou žáci obdrží při nástupu do školní družiny. Využít lze také telefonní spojení do všech oddělení. Služba na vrátnici se spojí s paní vychovatelkou, která poté vyšle dítě do šaten a následně si jej rodiče (popřípadě další osoby uvedené na zápisním lístku) u vrátnice převezmou.

3.3. Pokud si pověřená osoba nevyzvedne žáka do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník

  1. a) pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky
  2. b) informuje telefonicky ředitelku školy
  3. c) obrátí se na Policii ČR – podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb. Veškeré náklady spojené se zajištěním neodkladné péče o žáka jsou předloženy k úhradě jeho zákonným zástupcům ( práce přesčas, doprava, umístěnka atd.)

 

 

4. CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

 

4.1. Žák neopouští bez vědomí vychovatelky oddělení. Za žáka, který nebyl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.

4.2. Doba pobytu žáka ve školní družině se řídí údaji uvedenými v zápisním lístku.

4.3. Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelek, Školním řádem a Řádem školní družiny, který je vyvěšen ve třídě.

 

5.POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

 

5.1. Zákonní zástupci žáků (případně osoby pověřené k přebírání žáků ze ŠD) jsou povinni:

  1. a) zajistit, aby žák docházel do školy zdravý
  2. b) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání žáka

 

6.PÉČE O ZDRAVÍ A BEZPEČNOST ŽÁKŮ PŘI POBYTU VE ŠD

 

6.1. V přípravě, že se u žáka projeví známky onemocnění během pobytu ve ŠD, je povinen zákonný zástupce nebo jiné pověřené osoby, neprodleně po výzvě vychovatelky žáka ze ŠD převzít a navštívit lékaře.

6.2. Je zakázáno dobíjení mobilních telefonů a jiných el. spotřebičů ve škole.

 

 

7.BOZ žáků

 

7.1. Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZ žáků jako ve  Školním řádu, pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny. Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZ a záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení. Chybějící žáci jsou poučeni následně.

7.2. Pitný režim je zajištěn rodiči, žáci si tekutiny donášejí sami. Využít lze i kohoutkovou vodu, která je v každé třídě.

 

V Ostravě – Porubě 1.9.2015

 

Mgr.Jarmila Krejčířová

ředitelka školy

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

8. PROVOZ A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ

 

8.1. provoz školní družiny je stanoven takto:

6.00 hod. – 7.30 hod. ranní družina

8.00 hod. – 8.45 hod. dopolední družina (dělená hodina 1.tříd)

11.40 hod. – 16.30 hod. odpolední družina

8.2. umístění družinových tříd a personální zajištění provozu:

Ranní družina : přízemí vpravo tř.ŠD – vychovatelka dle rozpisu služeb.

 

I.oddělení – Mgr.Skulinová Lucie – 1.A, 2.B u jídelny 

II.oddělení –Tománková Věra – 1.B, 2.C přístavba      

III.oddělení – Mgr. Šenková Ivana – 1.C, 3.B ranní družina   

IV.oddělení – Gruntová Mária – 2.B, 2.C, 4.A přístavba   

V.oddělení – Mgr.Muchová Eva – 2.B, 3.A přístavba 

VI.oddělení – Mgr. Solaříková Zdena –  2.C, 3.B, 4.B, 5.A kmenová třída 2.C

      

Odpolední družiny 15.00 – 16.30: přízemí vpravo tř.ŠD a kmenová třída 2.C, vychovatelka dle rozpisu služeb.

 

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/rad-skolni-druziny-2/