«

»

Zář 10

Print this Příspěvek

Školní psycholog

Školní psycholog je pedagogický pracovník, který se zabývá psychologickou diagnostikou a poradenstvím v rámci výchovně-vzdělávacího procesu. Provádí psychodiagnostiku a depistáž výukových a výchovných obtíží žáků a poskytuje konzultační, poradenské, metodické a intervenční služby nejen žákům, ale také jejich zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům a kolegům.

Je součástí školního poradenského pracoviště a poskytuje komplexní službu, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Psycholog působí ve škole v tyto dny:

 • Pondělí 8:00 – 16:30
 • Úterý 8:00 – 16:30

Setkání s rodiči/zákonnými zástupci probíhá na základě předem domluvené konzultace prostřednictvím e-mailu: psycholog@zskomenskehoporuba.cz.

Co školní psycholog dělá:

 • pracuje s celým systémem školy (vedení, pedagogický sbor, třídní učitelé, žáci, rodiče žáků)
 • podílí se na vytváření strategií a programů zaměřených na podporu rozvoje osobnosti žáků
 • podílí se na vytváření a realizaci preventivních programů zneužívání návykových látek a negativních jevů v chování žáků
 • podílí se na monitorování problémových projevů chování, pravidelně provádí analýzy a návrhy konkrétních opatření
 • pracuje průběžně s žákovskými kolektivy a ovlivňuje prostřednictvím sociálního učení sociální klima školních tříd a potažmo celé školy
 • provádí komplexní diagnostiku orientovanou na zjišťování příčin poruch učení a chování
 • zjišťuje individuální předpoklady pro uplatňování a rozvíjení schopností a nadání žáků
 • provádí prevenci školní neúspěšnosti
 • provádí krizovou intervenci a neodkladná psychologická vyšetření žáků
 • provádí pedagogicko-psychologickou diagnostiku v souvislosti s profesní orientací žáků ve spolupráci s učiteli, kteří vyučují předměty volbu povolání na ZŠ
 • odborně a metodicky pomáhá učitelům zavádět a aplikovat pedagogickopsychologické poznatky do vzdělávacího procesu
 • poskytuje konzultační pomoc rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu
 • zajišťuje koordinaci poskytovaných služeb s ostatními subjekty, zejména PPP, SPC, SVP
 • zajišťuje koordinaci služeb poskytovaných dalšími odborníky ve státním i nestátním sektoru
 • v odůvodněných případech zprostředkovává žákům kontakt s veřejným ochráncem práv
 • dodržuje etický kodex školního psychologa

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/skolni-psycholog/