Školská rada

 

V souladu s §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborné a jiném vzdělávaní (školský zákon) je při školách zřízena školská rada.
Školská rada je orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
Školskou radu zřizuje zřizovatel a zároveň stanoví počet jejich členů. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci.
Volby se uskutečňují dle volebního řádu, který byl schválen usnesením Rady městského obvodu Poruba č. 2264/51 ze dne 13.1.2005
Funkční období je tříleté.§168 školského zákona:
Školská rada:
a) vyjadřuje se k návrhům školních  vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
c) schvaluje školní řád a navrhuje změny
d) schvaluje pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
f) projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření,  navrhuje opatření ke zlepšení hodnocení
g) projednává závěry zprávy České školní inspekce
h) podává podněty a oznámení ředitelce školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
Složení školské rady
Radou městského obvodu Poruba byli jmenováni:

Paní Mgr. Karin Hlafarová

Pan Petr David

 

Za pedagogické pracovníky byli zvoleni:

Paní Mgr. Petra Dolbová

Paní Mgr. Kateřina Wenglarzyová

 

Za zákonné zástupce nezl. žáků byli zvoleni:

Pan Lumír Cyrus

Mgr. Olga Pešková

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/skolska-rada/