Úřední e-deska

Úřední deska ředitele školy

Název školy:
Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace
Adresa školy:
Komenského 668/13, Poruba, 708 00 Ostrava
Zřizovatel školy:
Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba, Klimkovická 28/55, 708 56 Ostrava-Poruba

Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 70984727
DIČ: CZ70984727 (nejsme plátci DPH)
Číslo účtu: 1649338369/0800, Česká spořitelna, a.s.

Red_IZO: 600 145 263
Součásti/IZO/kapacita: Základní škola/102520208/600 žáků

Školní jídelna/102956936/800 jídel
Školní družina/120100525/180 žáků

Ředitelka školy:
Mgr. Renáta Fialová

Zástupce ředitelky:
(Statutární zástupce)
Mgr. Tomáš Bjaček

Zástupce ředitelky:
Mgr. Kateřina Wenglarzyová

Informace – Podatelna

Studijní obor:
79-01-C/001 Základní škola (denní devítileté studium)
Vzdělávací program:
„S Komenským nově“
Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů
Stížnost, oznámení nebo podnět lze podat ústně nebo písemně ředitelce školy nebo jejímu
zástupci.
Na písemnou stížnost, oznámení nebo podnět bude odpovězeno písemně.
Proti vyřízení stížnosti, oznámení nebo podnětu je možno se odvolat k zřizovateli školy.
Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace
Žádost o poskytnutí informace se podává písemně, ústně nebo telefonicky.
Na ústní informaci bude odpovězeno ústně.
Ze žádosti musí být zřejmé, že směřuje ke škole a kdo žádost podal.
Písemné poskytnutí informace bude poskytnuto nejdéle do 7 dnů ode dne doručení.
Pokud škola odmítne informaci poskytnout, je možné se odvolat k Úřadu pro ochranu
osobních údajů.
Vyřizováním žádostí o poskytnutí informace je pověřena tajemnice školy: tel. 596 910 585,
732 663 468, zskomenskeho@centrum.cz.
Sazebník úhrad za poskytování informací a služeb
Platby se provádějí při podání žádosti. Jejich výše odpovídá nákladům spojeným s
vyhledáním informací podle množství a složitosti vyhledávání:
Pořízení kopie za stránku A4 2,- Kč.
Odeslání informace poštou ve výši poštovného, nejméně však 20,- Kč.
Vystavení druhopisu vysvědčení 100,- Kč.
Vyhotovení kopie rozhodnutí 50,- Kč.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/uredni-e-deska/