Print this Stránka

Úřední e-deska

Úřední deska ředitele školy

Název školy:
Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace

Adresa školy:
Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 13/668, 70800 Ostrava-Poruba

Právní forma:
příspěvková organizace
IČO: 70984727
DIČ: CZ70984727
IZO: 102520208
nejsme plátci DPH

Kontakty:
tel., fax ZŠ: +420 596 910 585
mobil ZŠ: +420 732 663 468
mobil ŠD: +420 736 479 980
mobil vrátnice: +420 739 167 862
tel. ŠJ: +420 596 910 682
tel. ekonom: +420 596 912 765

e-mail ZŠ: zskomenskeho@centrum.cz
e-mail ekonom: zskomenskeho.eko@centrum.cz
web: www.zskomenskehoporuba.cz

Informace pro zasílání korespondence škole – zde

Zřizovatel školy:
Statutární město Ostrava – Městský obvod Poruba
adresa: Statutární město Ostrava, úřad městského obvodu Poruba, Klimkovická 28/55, 70800 Ostrava-Poruba

Ředitelka školy:
Mgr. Renáta Fialová
jmenována do funkce 1.8.2018
Ředitelka je statutárním orgánem školy.

Zástupce ředitelky:
Mgr. Kateřina Wenglarzyová – statutární zástupce ředitelky školy

Počet tříd:
1 stupeň 11 tříd
2 stupeň 8 tříd
6 oddělení ŠD

Zaměření:
Ekologický program

Vzdělávací program:
všechny třídy jsou vzdělávány vzdělávány v programu – školní vzdělávací program „S Komenským nově“
Veřejné dokumenty školy
viz. sekce Dokumenty (ke stažení)

Řády školy a související směrnice ředitele
Řád školy včetně hodnocení žáků
Provozní řád školy
Řád školní družiny
Řád školní jídelny

Dokumenty koncepční
Koncepce na školní rok 2008/2009
Školní vzdělávací program
Preventivní strategie
Strategie výchovného poradenství

Školské zákony
Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů
Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon 500/2004 Sb., správní řád
Zákon 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
Zákon 320/2001 Sb., o finanční kontrole
Zákon 106/1999 Sb., o svobodné přístupu k informacím
Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění
Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů

Školské vyhlášky
vyhláška MŠMT 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
vyhláška MŠMT 48/2005 Sb., o základním vzdělávání
vyhláška MŠMT 64/2006 Sb., o evidenci úrazů
vyhláška MŠMT 73/2005 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
vyhláška MŠMT 107/2005 Sb., o školním stravování

Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů
Stížnost, oznámení nebo podnět lze podat ústně nebo písemně ředitelce školy nebo jejímu zástupci.
Na písemnou stížnost, oznámení nebo podnět bude odpovězeno písemně.
Proti vyřízení stížnosti, oznámení nebo podnětu je možno se odvolat k zřizovateli školy.

Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace
Žádost o poskytnutí informace se podává písemně, ústně nebo telefonicky.
Na ústní informaci bude odpovězeno ústně.
Ze žádosti musí být zřejmé, že směřuje ke škole a kdo žádost podal.
Písemné poskytnutí informace bude poskytnuto nejdéle do 7 dnů ode dne doručení.
Pokud škola odmítne informaci poskytnout, je možné se odvolat k zřizovateli školy.
Vyřizováním žádostí o poskytnutí informace je v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., pověřena tajemnice školy Milena Imrišková na telefonu +420996910585 nebo +420732663468-školní mobil.

Omezení práva na poskytnutí informací
Škola informaci neposkytne v těchto případech:
Požadovaná informace je v souladu se zákonem 148/98 Sb. o ochraně utajované informace nařízením vlády č. 246/98 Sb.
Informace vypovídá o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o rasovém postoji, politických postojích, vztahu k náboženství, o trestné činnosti, zdraví a majetkových poměrech.
Informace je označena za obchodní tajemství ve smyslu § 17 zákona 513/91 Sb.
Informace byla získána od osoby, které informační povinnost zákon neukládá.
Týká se probíhajícího trestního řízení a rozhodovací činnosti soudů.

Sazebník úhrad za poskytování informací a služeb
Na náklady spojené s vyhledáním informací podle množství a složitosti vyhledávání:
Pořízení kopie za stránku A4 2,- Kč.
Odeslání informace poštou ve výši poštovného, nejméně však 20,- Kč.
Vystavení druhopisu vysvědčení 100,- Kč.
Vyhotovení kopie rozhodnutí 50,- Kč.
Platby se provádějí při podání žádosti

Pravomoci a působnost ředitelky školy
Je stanovena § 164 odst. 1 a 2, § 165 odst. 1 a 2 zákona 561/2004 Sb.
Ředitelka školy řídí školu, zodpovídá za pedagogickou úroveň výchovně vzdělávacího procesu, stará se o využívání svěřených finančních prostředků a rozhoduje o:
Přijetí žáka do základního vzdělávání
Odkladu povinné školní docházky
Dodatečném odložení povinné školní docházky
Uvolnění žáka z vyučování ze zdravotních či jiných závažných důvodů.
Pokračování ve školní docházce po splnění povinných devíti let
Opakování ročníku po splnění povinné školní docházky
Snížení nebo prominutí úplaty za poskytované školské služby
Povolení a zrušení individuálního vzdělávání

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/uredni-e-deska/