Vyhlášení voleb do školské rady

Základní škola, Ostrava-Poruba,Komenského 668,příspěvková organizace

Oznámení

O vyhlášení voleb do školské rady, které proběhnou dne 23.9.2014 (úterý), v čase od 8,00 do 16,30 hodin, v hale školy.

● volby členů školské rady proběhnou v souladu s volebním řádem, který schválila Rada městského obvodu Poruba dne 14.8.2014 s účinnosti dne 18.8.2014

● informace o průběhu voleb do školské rady na 3-leté funkční období, říjen 2014 – říjen 2017

Průběh voleb

  1. Volby probíhají tajným hlasováním. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
  2. Oprávněnými voliči zákonných zástupců nezletilých žáků jsou zákonní zástupci nezletilého žáka školy a pro zástupce pedagogů pedagogičtí pracovníci školy.
  3. Poté, co volební komise ověří, zda je volič oprávněný volit, obdrží hlasovací lístek.
  4. Oprávněný volič volí vybrané kandidáty tak, že na hlasovacím lístku zakroužkuje nejvýše tolik pořadových čísel před jmény kandidátů, jimiž odevzdává svůj hlas, kolik kandidátů je v daných volbách do školské rady voleno.
  5. Hlasovací lístek vloží oprávněný volič do urny umístěné ve volební místnosti.
  6. Za neplatný hlasovací lístek je považován takový:

           ● na němž je zakroužkováno více pořadových čísel kandidátů, než kolik kandidátů je v daných volbách voleno,

           ● na němž není zakroužkováno ani jedno z pořadových čísel kandidátů

           ● který je přetržen

● Výzva k podání návrhu na kandidáty na člena školské rady (Dokument ke stažení)

Ředitelka školy vyzývá zájemce – kandidáty z řad zákonných zástupců nezletilých žáků, aby návrh kandidáta předali členům volební komise prostřednictvím podatelny školy (na sekretariát) nejpozději dne 12.9.2014, do 14,00 hodin.

Návrh kandidáta je možno rovněž zaslat elektronicky na mailovou adresu předsedy komise Mgr. Jindřišky Kupcové: kupcovajindriska@seznam.cz

–          Dle volebního řádu je v případě kandidátů volených zákonnými zástupci nezletilých žáků povinnost sdělit volební komisi tyto údaje: jméno a příjmení, věk, místo trvalého pobytu a informaci o stávajícím profesním působení. Kandidát musí vyslovit písemný souhlas s uvedením svého jména a příjmení, že údaje vztahující se k jeho osobě budou uvedeny na seznamu kandidátů a hlasovacích lístcích. (formulář je na webových stránkách školy)

–          Volební seznamy budou zveřejněny na nástěnce v budově školy a na webových stránkách školy dne 18. 9. 2014.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vyhlaseni-voleb-do-skolske-rady/