Základní informace

Školní družina je školské zařízení pro výchovu mimo vyučování. Hlavním úkolem školních družin je mimoškolní výchova založená na pedagogice volného času, která tvoří mezistupeň mezi výchovou ve škole a výchovou v rodině. Jejím posláním je poskytování zájmové činnosti a možnost odpočinku a relaxace po školním vyučování. Základní organizační jednotku školní družiny tvoří oddělení. Oddělení mají na starosti vychovatelky, vedení družiny pak vedoucí vychovatelka.

Naše motto: „ŠD je místo, kde se děti rády vracejí.“

Všem dětem se snažíme vytvořit co nejpříjemnější prostředí, aby se mohly těšit na další den strávený s kamarády v naší školní družině.

Vedoucí vychovatelka ŠD: Mgr. Lucie Skulinová

Naše školní družina má pět oddělení. Dvě z nich se nachází v přístavbě školy, dvě z nich v budově školy a jedno oddělení je dočasně v kmenové třídě.

Organizace ŠD ve šk.roce 2014/2015

  1. oddělení – Mária Gruntová – 28 dětí (1.A, 3.A)
  2. oddělení – Mgr. Lucie Skulinová – 29 dětí (1.A,B,C)
  3. oddělení – Věra Tománková – 28 dětí (1.C, 3.B)
  4. oddělení – Mgr. Ivana Šenková – 29 dětí (2.B, 4.A,B)
  5. oddělení – Mgr. Eva Muchová – 20 dětí (2.A)

Paní vychovatelky pracují s dětmi na základě měsíčních plánů výchovných činností. Každý rok máme společný projekt, který si v jednotlivých odděleních zpracováváme individuálně podle věku dětí, jejich zájmu a náročnosti. Společně se však setkáváme na pravidelných celodružinových akcích, vyrábíme výrobky na školní akce. Úzce spolupracujeme s třídními učiteli a rodiči.

Společný projekt pro šk. rok 2014/2015: Už to zvládnu!

Provoz ŠD:

Provoz školní družiny je od 6.00 do 7.40 hod. a od 11.40 do 16.30 hod. Ranní provoz zajišťuje jedna vychovatelka dle rozpisu služeb.

Vzhledem k výchovně vzdělávacímu procesu jsou stanoveny odchody žáků do 14 hodiny a následně od 15 hodiny. V době od 14 do 15 hodin probíhá v jednotlivých odděleních řízená činnost, proto prosíme rodiče, aby respektovali toto nařízení a děti v tuto dobu nevyzvedávali.

     Zápis do školní družiny je nutné každoročně opakovat. V červnu dochází k formálnímu ukončení docházky dítěte do ŠD a v době zápisu je třeba docházku na další školní rok opět obnovit přihlášením dítěte do ŠD a vyplněním zápisního lístku.

Kroužky ŠD ve šk. roce 2014/2015

  • Sportovní kroužek 1. – pro žáky 1. tříd
  • Sportovní kroužek 2. – pro žáky 2. – 4. Tříd
  • Keramický kroužek 1. – pro začátečníky
  • Keramický kroužek 2. – pro pokročilé

Kroužky ŠD vedou paní vychovatelky, jsou bezplatné a děti v nich pracují od října do konce května. Pokud děti v průběhu šk.roku přestanou jevit zájem o danou činnost, jejich chování vede ke konfliktům mezi dětmi, vznikají různé problémy, které gradují, mohou paní vychovatelky tyto děti z kroužku vyloučit.

Orientační přehled činností ve ŠD:

Každé oddělení má pečlivě vypracovaný svůj rozpis činností, režim odpoledního času (vše záleží na konci vyučování jednotlivých tříd, zaměření paní vychovatelky).

11.40 – 13.00             přivítání, hygiena, oběd, odpočinková činnost, klidové aktivity

13.00 – 14.00             individuální hraní s dětmi, společenské hry, stolní hry

14.00 – 15.00             řízená – rekreační a zájmová činnost

15.OO – 16.30                        kroužky ŠD, příprava na vyučování

ŠD využívá nejen prostory školy (tělocvična, hudebna, keramická dílna, kuchyňka), ale především za příznivého počasí školní zahradu, atletické hřiště, chodíme na procházky do okolí školy.

Aktuální a důležité informace si můžete přečíst zde na webových stránkách nebo na informační nástěnce vedle třídy ranní družiny. Nahlédněte i do naší fotogalerie ŠD zachycující běžný školní den ve školní družině, zajímavé akce.

Na spolupráci se těší Lucie Skulinová s kolektivem vychovatelek

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/zakladni-informace/