Zápis v letošním roce proběhne v době od 15. 4. do 24. 4. 2020

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

pro děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti s odloženou školní docházkou

Termín zápisu: 15. dubna – 24. dubna 2020

Kde je možné získat přihlášku či žádost o odklad?

Rodičům s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti naší školy byla odeslána poštou. Dále je možnost stáhnout si materiály z webových stránek naší školy – záložka „RODIČE“ – ZÁPIS DO 1. TŘÍDY“ nebo si formuláře vyzvednout na recepci školy, vždy od 8.00 – 13.00.

Jak žádost doručit do školy?

Ve výše uvedeném období ji můžete doručit (podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) jedním z těchto způsobů:

  1. poštou na adresu Základní škola Komenského, ul. Komenského 668/13, 708 00 Ostrava-Poruba,
  2. osobně, tj. odevzdat vyplněnou a podepsanou přihlášku na recepci školy nebo ji vhodit do uzavřené schránky před vchodem do školy,
  3. do datové schránky školy (gc4mqvt),
  4. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na zskomenskeho@centrum.cz.

Pozn. Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Upozornění: vyplňuje-li přihlášku jiná osoba než rodič dítěte (tj. zákonný zástupce), musí k přihlášce doložit své oprávnění dítě zastupovat (např. rozhodnutí soudu).

Plánovaný počet přijímaných žáků: 75 (3 třídy po 25 žácích). Přednostně budou přijímány děti ze spádové oblasti školy.

V případě, že budou rodiče pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, nevyplňují přihlášku, ale žádost o odklad. K ní doloží tyto dokumenty:

2) doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)

3) doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa

Pokud rodiče nemají požadované doklady z poradenských zařízení, od lékaře či psychologa, vyplní pouze žádost o odklad a škola je poté vyzve k doložení chybějících dokladů.

V případě, že budou rodiče pro své dítě žádat předčasný nástup k povinné školní docházce, musí k přihlášce doložit tyto dokumenty:

Pro dítě narozené od září do prosince 2014

1) žádost o předčasný nástup k povinné školní docházce (obdrží ve škole)

2) doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)

Pro dítě narozené od ledna do června 2015

1) žádost o předčasný nástup k povinné školní docházce (obdrží ve škole)

2) doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)

3) doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa

Rozhodnutí o přijetí nebude rodičům zasláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na dveřích hlavního vchodu do školy a na webových stránkách školy: www.zskomenskehoporuba.cz

Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na pátek 27. 4. 2020.

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Registrační číslo tvoří pořadí přihlášky, iniciály jména dítěte a datum jeho narození (např. první přihlášku podal rodič Jany Horké, nar. 2. března – reg. č. bude ve tvaru 1/JH0203).

V průběhu června proběhne společná schůzka s rodiči. Termín bude zveřejněn na webu školy.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/zapis-v-letosnim-roce-probehne-v-dobe-od-15-4-do-24-4-2020/