Zápis z jednání školské rady dne 26. 9. 2022

Program jednání ŠR

  1. Schválení školního řádu účinného od 1. 10.2022
  2. Schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2021 – 2022
  3. Různé

Ad 1) Školní řád účinný od 1. 10. 2022. byl schválen počtem 5 hlasů z 6, 1 člen se jednání nezúčastnil, s těmito úpravami:

Bod 1.1.2 Znění bodu doplnit si zameškané učivo co nejdříve bez ohledu na důvod nepřítomnosti bylo upraveno na  doplnit si učivo po individuální domluvě s vyučujícím daného předmětu, a to bez zbytečného odkladu.

Bod 8.2 Za text … se ukládá neprodleně při dosažení 10 záznamů, … se ukládá neprodleně při dosažení 20 záznamů, … se ukládá neprodleně při dosažení 30 záznamů se vždy přidává slovní spojení v daném pololetí.

Ad 2) Výroční zpráva byla projednána se členy ŠR, zejména navrhovaná opatření vycházející z autoevaluace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021 – 2022 byla schválena bez připomínek počtem 5 hlasů z 6, 1 člen se jednání nezúčastnil.

Ad 3) Různé:

  • Na návrh jednoho zástupce rodičů ŠR doporučuje třídním učitelům, aby zjistili postoj rodičů k nošení pomůcek pro ochranu dýchacích cest při zhoršené epidemické situaci.
  • ŠR doporučuje škole, aby na webu umístila odkaz na Školský zákon a metodický pokyn, ze kterého vychází Školní řád.
  • Na návrh jednoho zástupce rodičů ŠR doporučuje třídním učitelům, aby nabídli rodičům individuální konzultace, na kterých by se věnovali v režimu učitel-rodič-žák nebo učitel-rodič formativnímu hodnocení žáka a výsledkům sebehodnocení žáka v oblasti plnění klíčových kompetencí vycházejících z RVP ZV.

Vypracovala: Mgr. Kateřina Wenglarzyová, členka školské rady ZŠ Komenského

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/zapis-z-jednani-skolske-rady-dne-26-9-2022/