Zápis z jednání školské rady dne 26. 9. 2022

Zápis z jednání školské rady dne 26. 9. 2022

Program jednání ŠR

 1. Schválení školního řádu účinného od 1. 10.2022
 2. Schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2021 – 2022
 3. Různé

Ad 1) Školní řád účinný od 1. 10. 2022. byl schválen počtem 5 hlasů z 6, 1 člen se jednání nezúčastnil, s těmito úpravami:

Bod 1.1.2 Znění bodu doplnit si zameškané učivo co nejdříve bez ohledu na důvod nepřítomnosti bylo upraveno na  doplnit si učivo po individuální domluvě s vyučujícím daného předmětu, a to bez zbytečného odkladu.

Bod 8.2 Za text … se ukládá neprodleně při dosažení 10 záznamů, … se ukládá neprodleně při dosažení 20 záznamů, … se ukládá neprodleně při dosažení 30 záznamů se vždy přidává slovní spojení v daném pololetí.

Ad 2) Výroční zpráva byla projednána se členy ŠR, zejména navrhovaná opatření vycházející z autoevaluace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021 – 2022 byla schválena bez připomínek počtem 5 hlasů z 6, 1 člen se jednání nezúčastnil.

Ad 3) Různé:

 • Na návrh jednoho zástupce rodičů ŠR doporučuje třídním učitelům, aby zjistili postoj rodičů k nošení pomůcek pro ochranu dýchacích cest při zhoršené epidemické situaci.
 • Zástupce rodičů upozornil na nutnost předávání jasných a jednoznačných informací ze strany školy, aby se mohl rodič kompetentně rozhodovat o postupu v případě absence jeho dítěte ve škole, a to z důvodu výskytu zdravotních rizik v kolektivu či nutných zdravotních omezení na straně jednotlivce. Přestože se všichni přítomní shodli na náročnosti situací spojených s výskytem COVID-19 a minimálním prostorem pro jejich řešení nad rámec platné legislativy, je třeba hledat společná řešení k zajištění bezpečného prostoru nejen pro žáky, ale také zaměstnance školy.
 • ŠR doporučuje škole, aby na webu umístila odkaz na Školský zákon a metodický pokyn, ze kterého vychází Školní řád.
 • Na návrh jednoho zástupce rodičů ŠR doporučuje třídním učitelům, aby nabídli rodičům individuální konzultace, na kterých by se věnovali v režimu učitel-rodič-žák nebo učitel-rodič formativnímu hodnocení žáka a výsledkům sebehodnocení žáka v oblasti plnění klíčových kompetencí vycházejících z RVP ZV. Zároveň bylo doporučeno užívat ve větší míře slovního hodnocení v období distanční výuky.
 • Ve vztahu k části 8.2 Pravidla ukládání napomenutí a důtek Školního řádu, upozornil zástupce rodičů na nutnost jednotného přístupu a vhodnost rozlišování mezi „individuálním“ pochybením a „skupinovým“ nepochopením. Škola by si měla vytvořit vlastní kontrolní mechanismus udělovaných napomenutí, aby byly součty jednotlivých „kázeňských“ záznamů žáka před udělením napomenutí z hlediska „individuálního“ a „skupinového“ hodnocení pedagogem jednoznačné a průkazné, a to pro ochranu obou stran.
 • ŠR se věnovala možnostem vzdělávání nadaných dětí a problematice náročnosti skloubení dělené výuky s běžným rozvrhem. Diskutovala se např. možnost návštěvy těchto skupin ve výuce vyšších ročníků, kdy by musely být hodiny časově provázané, či zapojování do projektů. Reflektovaly se také hrozby uvedené ve SWOT analýze školy, a to odchod nadaných žáků na gymnázia. Aktivity školy podporující rozvoj nadaných dětí, vč. aktivit pro děti s potřebou individuálnějšího přístupu ve výuce, hodnotí zástupce rodičů kladně a ocenil snahu pedagogů vytvořit žákům podnětné vzdělávací prostředí.
 • Zástupce rodičů předal vedení školy informaci o nabídce lezeckých kurzů spolku BLOK CENTRUM, z. s.
 • V návaznosti na neuspokojivou situaci v oblasti cenové politiky některých autodopravců, kdy se rapidně zvýšily ceny za dopravu žáků na školní akce, předal zástupce rodičů vedení školy cenovou kalkulaci DP Ostrava, vč. potřebných kontaktů, na svoz žáků druhých a třetích tříd na výuku plávání. Vedení přislíbilo nabídku s dopravcem projednat a oslovit rodiče s možností zajištění levnější individuální dopravy dětí, kdy původní částka projednávaná na rodičovských schůzkách činila 100Kč/1 osoba/1 svoz. Tento kontakt může být využit i v budoucnu pro další akce školy. Dopravu školám dotuje SM Ostrava.

 

Vypracovala: Mgr. Kateřina Wenglarzyová, členka školské rady ZŠ Komenského

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/zapis-z-jednani-skolske-rady-dne-26-9-2022/