Zápis z jednání školské rady dne 30.8. 2021

Zápis z jednání školské rady dne 30.8. 2021

Program jednání ŠR

 1. Projednání nového školního vzdělávacího programu účinného od 1.9.2021 
 2. Schválení výroční zprávy o činnosti školy, informace o plánu práce a rozvoje na školní rok 2021/22
 3. Schválení školního řádu účinného od 1.9.2021
 4. Informace o výsledcích hospodaření za první pololetí
 5. Příprava doplňovacích voleb – volit se bude 1 zákonný zástupce žáka
 6. Různé

Ad 1) Návrh ŠVP byl 23. 8. zaslán členům ŠR mailem k prostudování. Tento návrh byl všemi členy schválen. 

Ad 2) Výroční zpráva projednána se členy ŠR, podrobně zejména SWOT analýza školy a navrhovaná opatření vycházející za autoevaluace. Kompletní výroční zpráva po doplnění bude zaslána mailem všem členům školské rady k prostudování a schválení.

Ad 3) Změny ve Školním řádu účinné od 1. 9. 2021:

 • Žáci jsou povinni používat iniciály svého jména (např. PH = Pavla Hořejší) jako profilové obrázky v Google Meetu.
 • V odůvodněných případech lze klasifikovat výkon žáka také známkami 1-, 2-, 3-, 4-.
 • Žák musí být z předmětu vyzkoušen ústně nebo písemně alespoň 4x za pololetí. V předmětu s časovou dotací 1 hodina týdně musí mít žák alespoň 3 známky za pololetí. O tom, zda jsou podklady pro uzavření klasifikace za pololetí dostatečné, rozhoduje vyučující, který klasifikaci provádí. Splnění uvedeného počtu známek neznamená, že žákovi nemůže být nařízena zkouška pro doplnění klasifikace.
 • Při distančním vzdělávání jsou úkoly zadávány, odevzdávány a hodnoceny v systému virtuální učebny Google Classroom. Každý žák je povinen úkoly řádně plnit a včas odevzdávat. V případě, že dojde k technickým problémům, znemožňujícím žákovi účastnit se online vzdělávání, je zákonný zástupce povinen z výuky online žáka omluvit. Pokud žák bez řádné omluvy úkol nesplní ani v náhradním termínu, ani se nedostaví na prokazatelně smluvenou individuální konzultaci, bude jeho výkon hodnocen klasifikačním stupněm „nedostatečný“, neboť žák není schopen prokázat, že dané učivo zvládl.
 • Žáci 3. – 9. tříd provádějí sebehodnocení na konci školního roku. Hodnotí na stupnici 1 – 5, jak se jim daří plnit klíčové kompetence. Sebehodnocení žáka se provádí písemnou formou, a to vždy na konci školního roku. Výsledky sebehodnocení jsou zaznamenány do grafů, které umožňují srovnání jednotlivých školních roků. Individuální rozbory výsledků sebehodnocení žáka provádějí respektujícím způsobem třídní učitelé. Společně s žáky tak sledují jejich rozvoj. 
 • Návrh školního řádu platného od 1.9. 2021 byl všemi členy schválen.

Ad 4) Škola se potýká se sníženou dotací na provoz, díky spolupráci s odborníky se podařilo uspořit na zálohách za teplo, účet školy byl převeden z České spořitelny do FIO banky, tím bude ušetřeno zhruba 20tis. na poplatcích.    

    Havarijní opravy v průběhu prázdnin financoval zřizovatel.

Ad 5) Doplňující volby budou vyhlášeny co nejdříve, od příštího týdne budou moci rodiče navrhovat kandidáty.

Ad 6) Různé :

 • nabídka  Mgr. T. Benešové – seminář o práci s nadanými žáky – 16.9. 2021
 • nabídka p. Davida na uspořádání a organizaci kulturní akce pro žáky a rodiče ZŠ

vypracovala : Mgr. Petra Dolbová, předsedkyně školské rady ZŠ Komenského

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/zapis-z-jednani-skolske-rady-dne-30-8-2021/