Zápis z jednání školské rady ze dne 20. 10. 2020

1. Přivítání všech členů nově zvolené školské rady
2. Seznámení s jednacím řádem školské rady, volba předsedy, místopředsedy a zapisovatele
školské rady
3. Seznámení členů školské rady s dopracovanými úpravami nového školního řádu – zásady
omlouvání žáků při distanční výuce a způsob práce žáků při distanční výuce
Všichni přítomní členové odsouhlasili aktualizovaný Školní řád účinný od 1. 11. 2020.
4. Seznámení s návrhem rozpočtu školy na příští kalendářní rok
5. Seznámení členů rady s dotačními tituly, o které škola žádá z různých zdrojů
6. Předložení dlouhodobé koncepce školy p. ředitelkou. P. ředitelka Fialová vysvětlila členům
rady některé body této koncepce a vyslechla si několik návrhů ostatních členů školské rady
7. Volná diskuse

Kontakty na členy Školské rady:

Mgr. Tereza Benešová: tereza.benesova@vsb.cz

Ph. DPaedDr. Antonín Balnar, Ph. D.: balnar@wigym.cz

Mgr. Petra Dolbová: p.dolbova@zskomenskehoporuba.cz

Mgr. Kateřina Wenglarzyová: k.wenglarzyova@zskomenskehoporuba.cz

Petr David: petrdavid@seznam.cz

Mgr. Olga Pešková: o.peskova@zskomenskehoporuba.cz

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/zapis-z-jednani-skolske-rady-ze-dne-20-10-2020/