Školní jídelna

Aktuální jídelníček

 

Naše školní jídelna připravuje stravu pro Základní školu Komenského a cizí strávníky. Zároveň zajišťuje výdej kreditek v rámci programu „Školní mléko“ a „Ovoce do škol“.

P r o d e j   o b ě d ů :

Obědy musí mít každý strávník zakoupeny dopředu. Při prvním nákupu obědů si rovněž zakoupíte bezkontaktní čip (cena 120,- Kč), který má životnost 9 let a měl by vám vydržet po celou dobu školní docházky.Pak již budete pouze dokupovat stravu. Prodej obědů je zajišťován dvěma způsoby:

  1. Hotově – vždy poslední pracovní den v běžném měsíci (dle vyvěšeného rozpisu ) pouze v kanceláři ŠJ Komenského pro všechny strávníky. V dalších dnech během měsíce je možné si obědy zakoupit denně od 7,00 do 8,00 hodin v kanceláři ŠJ Komenského.

Výdej kreditek na školní mléko a ovoce – ve stejné době jako prodej obědů.

Žádáme Vás o dodržování takto stanovené prodejní doby!

  1. Bezhotovostním způsobem – formou trvalého příkazu. Tímto způsobem se můžete přihlašovat v průběhu celého školního roku,ale platí zde podmínka, že přihláška musí být odevzdána vždy do 10.dne v předcházejícím měsíci.

Zároveň žádáme rodiče, kteří mají děti ve školní družině, aby jim kupovali obědy včas a ne

až první den v měsíci. Děti musí mít první den v novém měsíci obědy zakoupeny, jinak se může stát, že dítě zůstane ve ŠD bez jídla, protože snímač je nepustí na oběd! Na základě

čipu je vydán v jídelně oběd! Za ztracené čipy se náhrada neposkytuje a strávník je povinen zakoupit si čip nový.

O b j e d n á v á n í   a   o d h l a š o v á n í   o b ě d ů :

Objednávání a odhlašování stravy se provádí denně do 13,00 hodin na den následující na internetové  adrese www.strava.cz

Telefonicky je možné přihlášení nebo odhlášení pouze mimořádně v případě neplánované nepřítomnosti žáka ve škole ( např. nemoc). Tato mimořádná změna se provádí prostřednictvím vedoucí školní jídelny paní Karmazinové nejpozději (od 6:00-6:30 hodin) daného dne na telefonu 59 6910682. Odhlašování nelze provádět prostřednictvím internetu( mailu) .Před prvním přihlášením si vyzvedněte přístupové kódy u vedoucí školní jídelny.

Pokud dítě onemocní, je možné první den si oběd vyzvednout v jídelně, na další dny pak nutno stravu odhlásit! Žák v době nemoci nesmí jídelnu navštěvovat, ani si sám obědy odnášet!

Neodhlášené nebo nevyzvednuté obědy propadají!

Vyúčtování odhlášených obědů:

Při platbě v hotovosti se provádí v následujícím měsíci, odečtením příslušné částky. Každý strávník je povinen přihlásit se o odhlášené obědy! Částky za odhlášené obědy se vyúčtují v hotovosti k 30.6. příslušného kalend.roku. Během školního roku se peníze vracejí jen v mimořádných případech, např. ukončení školní docházky, ukončení stravování při dlouhodobé nemoci apod.

U bezhotovostní platby se vyúčtování provádí k 30.6. příslušného školního roku a přeplatky se vracejí jednou ročně v měsíci červenci, bezhotovostně, na Váš účet.

V ý d e j   o b ě d ů :

pro žáky a zaměstnance školy od 11,45 do 14,00 hodin

pro cizí strávníky od 11,15 do 11,35 hodin

Vedoucí ŠJ:         Karmazinová Irena

Hlavní kuchařka: Pokludová Petra

Tel.číslo ŠJ: 596910682, email – sjkomenskeho@seznam.cz

 Informace o platbách stravného ve školní jídelně:

Hotově –  prodej vždy  poslední pracovní den v kalendářním měsíci na měsíc následující (výjimku tvoří letní a vánoční prázdniny, kdy je prodej uzpůsoben ukončením hospodaření školního nebo kalendářního roku).

Odhlášené stravné v daném měsíci je proúčtováno v měsíci následujícím, vyúčtování odhlášené stravy hotov ě k 30.6. příslušného roku.

Bezhotovostním způsobem – formou trvalého příkazu.

Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost následujícím informacím:

Každý  zájemce o platbu bezhotovostním způsobem si vyzvedne v kanceláři vedoucí ŠJ přihlášku k bezhotovostnímu systému platby. Strávník dostane přidělený variabilní symbol (evidenční číslo strávníka, které naleznete na pokladním dokladu, vydávaném při platbě obědů nebo jej získáte u vedoucí ŠJ), kterým budou identifikovány veškeré platby. Tuto přihlášku řádně vyplní s uvedením svého účtu a zavede si u svého peněžního ústavu trvalý příkaz k platbě, splatný 15.dne kalendářního měsíce, mimo červen a červenec = prázdniny.

Vyplněnou přihlášku odevzdá vedoucí ŠJ v úředních hodinách od 7,00 do 8,00 hodin, nejpozději do 10.dne v měsíci, s tím, že první platba musí být na účtu školy nejpozději do 15.dne předcházejícího měsíce (tj. do 15.srpna na měsíc září, atd.)!

 Strávníci jsou automaticky přihlašováni od první platby došlé na účet školy

(35-1649338369/0800) po celou dobu jejich školní docházky, mimo prázdniny. Pokud na kontě strávníka platícího bezhotovostním způsobem vznikne dluh, bude ze stravování vyřazen do doby vyrovnání dluhu.

 

Výše trvalých příkazů dle kategorie: kategorie   7-10 let          =     638,-  Kč         22×29,-Kč

                                                                     kategorie 11-14 let         =     682,-  Kč         22×31,-Kč

                                                                    kategorie 15 a více let    =     704,-  Kč         22×32,-Kč

 Při změně kategorie žáka je nutné změnit také trvalý příkaz!

K placení bezhotovostním způsobem se můžete přihlásit  v průběhu celého školního roku, ale platí zde podmínka, že přihláška musí být odevzdána vždy do 10.dne v předcházejícím měsíci.

Vzhledem k tomu, že platba bude provedena na celý stravovací měsíc, je Vaší povinností vždy včas odhlásit žáka ze stravování (nemoc,výlety atd.), a také oznámit vedoucí ŠJ jakoukoliv změnu týkající se Vašeho účtu, odchod žáka ze školy v průběhu nebo na konci školního roku, apod.!!!

Strávník je vyřazen ze stravování po vyrovnání všech závazků ke konci školního roku.

Vyúčtování se provádí k 30.6. příslušného školního roku a přeplatky se vracejí jednou ročně v měsíci červenci, bezhotovostně, na Váš účet.

Veškeré  další informace k platbám bezhotovostním převodem Vám sdělí vedoucí ŠJ.

Dokumenty:

PŘIHLÁŠKA K BEZHOTOVOSTNÍ PLATBĚ ZA STRAVNÉ

Řád školní jídelny

Přihlášení na www.strava.cz

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/skolni-jidelna/